KontaktNasza siedziba i zakład:

Dębówka 27

08-455 Trojanów


Nasz dom pogrzebowy:

Korytnica 39

08-455 Trojanów


Nasz punkt wystawowy:

ul. Stachowskiego 29

08-400 Garwolin


tel. 505 150 519   lub   504 990 904

e-mail: biuro@jarpol-kam.pl


 


POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH


1. Administratorem danych osobowych jest Jarosław Pacek prowadzący działalność pod firmą JARPOL-KAM Jarosław Pacek.


2. Kontakt: biuro@jarpol-kam.pl.


3. Celem przetwarzania danych jest: udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym oraz realizacja zobowiązań umownych (podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora). 


4. Dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ewentualnie także art. 6 ust. 1 lit. f.


5. Odbiorcami danych osobowych są wszystkie podmioty, którym przekazanie tych danych jest niezbędne dla realizacji zobowiązań umownych, w tym w szczególności obsługa księgowa, obsluga infromatyczna, obsługa prawna, w razie konieczności obsługa pocztowo – kurierska.


6. W przypadku, gdy komunikacja pomiędzy Administratorem i osobą, której dane dotyczą odbywać się będzie również w wersji elektronicznej, m. in. poprzez pocztę elektroniczną, portale społecznościowe, komunikatory, wszelkie mobilne i komputerowe w tym do wykonywania połączeń głosowych i/lub połączeń audio przez Internet, etc., a Administrator nie ma wiedzy co do umiejscowienia serwerów podmiotów dostarczających te usługi, w konsekwencji czego Administrator informuje o zamiarze przekazania tych danych osobowych do państwa trzeciego w sytuacji gdyby serwer tych dostawców znajdował się poza terytorium Unii Europejskiej, co stanowi element konieczny do prawidłowego wykonania umowy. Poprzez zawarcie umowy z Administratorem, bądź wyrażenie zgody w trybie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia w razie jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że osoba której dane dotyczą w zakresie komunikacji elektronicznej z administratorem upubliczniła swoje dane.


7. Administrator będzie przetwarzał dane przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań umownych, a w przypadku danych przekazanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia do zakończenia prowadzenia działalności.


8. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia:

   1) osoba, której dane dotyczą ma wgląd do swoich danych osobowych poprzez skontakt z Administratorem pod

       adresem: Dębówka 27, 08-455 Trojanów lub za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@jarpol-kam.pl.

   2) w zakresie w jakim dane zostały przekazane na podstawie art. 6 ust. 1 list. b Rozporządzenia, dane nie mogą

      zostać usunięte ani nie może zostać ograniczone ich przetwarzanie w zakresie koniecznym do prawidłowego

      wykonania zobowiązania umownego. W pozostałym zakresie, o ile dane zostały podane prawo żądania usunięcia

      bądź ograniczenia przetwarzania tych danych może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorowi na adres:

      biuro@jarpol-kam.pl;

   3) żądanie związane z prawem do przenoszenia danych może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorowi

      na adres: biuro@jarpol-kam.pl;

  4) dane wskazane w formularzu zgłoszeniowym są warunkiem zawarcia umowy, ponieważ są niezbędne do

      prawidłowego jej wykonania oraz spełnienia obowiązków podatkowych ciążących zarówno na Administratorze jak

      i osobie, której dane dotyczą.


9. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub wykonania prawa do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przeniesienia danych może być wykonane poprzez zgłoszenie Administratorowi na adres: biuro@jarpol-kam.pl.


10. Na naruszenie zasad ochrony danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Tagi: kamieniarstwo, usługi pogrzebowe
siedziba, zakład i biuro:
Dębówka 27 
08-455 Trojanów     

dom pogrzebowy:   
Korytnica 39    
08-455 Trojanów    

punkt wystawowy:                      
ul. Stachowskiego 29                                         
08-400 Garwolin                               tel. 505-150-519     lub     504-990-904
e-mail: biuro@jarpol-kam.pl
  

       

O jakości można mówić, gdy tym co do nas wraca są nasi Klienci a nie produkty...