Zasiłek pogrzebowy z ZUS-uOd 1 marca 2011 r. zasiłek pogrzebowy przysługuje w niezmiennej kwocie 4.000 zł. przed tą datą zasiłek przysługiwał w wysokości 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu:

1) osoby mającej ustalone prawo do emerytury lub renty,

2) ubezpieczonego, w tym ubezpieczonego z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego,

3) osoby, która zmarła w okresie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego, przysługujących za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego lub ubezpieczenia wypadkowego,

4) członka rodziny osoby wymienionej w pkt 1 lub 2,

5) osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, ale spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,

6) cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych pobierającej świadczenie pieniężne,

7) osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,

8) członka rodziny osoby wymienionej w pkt 7,

9) osoby pobierającej rentę socjalną,

10) osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej, powstałych w szczególnych okolicznościach,

11) osoby pobierającej rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej, powstałych w szczególnych okolicznościach,

12) członka rodziny osoby wymienionej w pkt 11,

13) osoby mającej ustalone prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

14) członka rodziny osoby wymienionej w pkt 13.

 

Członkami rodziny, o których mowa w pkt II ppkt 4, 8, 12 i 14 są:

• dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,

• przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka,

• wnuki i rodzeństwo,

• małżonek (wdowa i wdowiec),

• rodzice w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

 

Zasiłek pogrzebowy przysługuje również pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, zwanych dalej podmiotem, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

 

Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu. W przypadku, gdy osoba zmarła była uprawniona do emerytury lub renty i równocześnie była pracownikiem, zasiłek pogrzebowy wypłaca się wyłącznie z tytułu emerytury lub renty.

 

W przypadku, gdy osoba zmarła:

— pobierała świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny,

— była członkiem rodziny osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny, spełniającym warunki do renty rodzinnej,

— pobierała rentę socjalną,

— pobierała świadczenie dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych

      zasiłek pogrzebowy przysługuje wyłącznie wówczas, gdy prawo do tego zasiłku albo do świadczenia w wysokości zasiłku pogrzebowego nie przysługuje z innego tytułu.

 

Wysokość zasiłku pogrzebowego ustala się w następujący sposób:

1) Jeżeli koszty pogrzebu zostały poniesione przez członka rodziny, zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 4000 zł.

2) Jeżeli koszty pogrzebu zostały poniesione przez inną osobę niż członek rodziny albo przez podmiot, o którym mowa w pkt III, zasiłek przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż 4000 zł.

3) W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi po- między te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu. Każda osoba lub podmiot ubiegający się o wypłatę zasiłku pogrzebowego wypełnia odrębny wniosek. Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt Państwa, organizacji politycznej lub społecznej, lecz członek rodziny poniósł również część jego kosztów, członkowi rodziny zasiłek przysługuje w wysokości podanej w ppkt 1.

 

Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.

 

 

Dokumentami wymaganymi do przyznania i wypłaty zasiłku pogrzebowego są:

1) wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego,

2) skrócony odpis aktu zgonu,

3) oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank,

4) dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo – skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowody osobiste,

5) zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom rentowym.

 

Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt Państwa, organizacji politycznej lub społecznej, wymagane jest dodatkowo zaświadczenie właściwego organu administracji publicznej lub organizacji stwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu oraz rachunki kosztów częściowo poniesionych przez osobę występującą z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy.W przypadku skorzystania z naszych usług, udzielamy wszelkich informacji i porad dotyczących uzyskania zasiłku pogrzebowego, pomagamy w wypełnieniu niezbędnych dokuemntów lub wypełniamy je za Państwa.


Tagi:
siedziba, zakład i biuro:
Dębówka 27 
08-455 Trojanów     

dom pogrzebowy:   
Korytnica 39    
08-455 Trojanów    

punkt wystawowy:                      
ul. Stachowskiego 29                                         
08-400 Garwolin                               tel. 505-150-519     lub     504-990-904
e-mail: biuro@jarpol-kam.pl
  

       

O jakości można mówić, gdy tym co do nas wraca są nasi Klienci a nie produkty...