Zasiłek pogrzebowy z KRUS-u

 

Od 1 marca 2011 r. zasiłek pogrzebowy przysługuje w niezmiennej kwocie 4.000 zł. przed tą datą zasiłek przysługiwał w wysokości 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

 

Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzebu po śmierci:

1. ubezpieczonego, nie wyłączając osoby podlegającej tylko ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu,

2. uprawnionego do emerytury lub renty z ubezpieczenia,

3. członka rodziny osoby, o której mowa w pkt 1 lub 2, pozostającego na jej utrzymaniu i spełniającego warunki do renty rodzinnej,

4. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia, lecz spełniała warunki do jej przyznania i pobierania.

 

Członkami rodziny, o których mowa w pkt 3, są:

a. dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,

b. przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka,

c. wnuki, rodzeństwo,

d. małżonek (wdowa, wdowiec),

e. rodzice, w tym również ojczym i macocha oraz osoby przysposabiające,

a warunki, jakie powinni spełnić do uzyskania renty rodzinnej zostały określone  w przepisach ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 68-71). Przedstawiono je również w części dotyczącej renty rodzinnej.

 

Oprócz członków rodziny zasiłek pogrzebowy może otrzymać:

a. dom pomocy społecznej,

b. gmina,

c. powiat,

d. osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego,

e. inna osoba niż członek rodziny.

 

W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez dom pomocy społecznej, gminę, powiat, instytucję zakonną lub diecezjalną, zasiłek pogrzebowy przysługuje tym podmiotom w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż 4.000 zł.

 

W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty - proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

 

Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, lecz członek rodziny (inna osoba) poniósł również część jego kosztów, zasiłek pogrzebowy przysługuje temu członkowi rodziny (innej osobie) w kwocie 4.000 zł.

 

W razie zbiegu prawa do zasiłku pogrzebowego na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z prawem do zasiłku pogrzebowego na podstawie odrębnych przepisów, zasiłek ten przyznaje się na podstawie odrębnych przepisów.

 

Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.

Jeżeli zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy w tym terminie było niemożliwe  z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej, prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu.

 

Do wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego należy dołączyć skrócony odpis aktu zgonu, oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane).

Dokumentem potwierdzającym odnalezienie zwłok lub zidentyfikowanie osoby zmarłej jest zaświadczenie Policji lub prokuratury, odpis zupełny aktu zgonu lub inny dokument urzędowy potwierdzający zaistnienie okoliczności lub przyczyn uniemożliwiających zgłoszenie wniosku.

 

W przypadku skorzystania z naszych usług, udzielamy wszelkich informacji i porad dotyczących uzyskania zasiłku pogrzebowego, pomagamy w wypełnieniu niezbędnych dokuemntów lub wypełniamy je za Państwa.

 

 

 

 

 

 

 

Tagi:
siedziba, zakład i biuro:
Dębówka 27 
08-455 Trojanów     

dom pogrzebowy:   
Korytnica 39    
08-455 Trojanów    

punkt wystawowy:                      
ul. Stachowskiego 29                                         
08-400 Garwolin                               tel. 505-150-519     lub     504-990-904
e-mail: biuro@jarpol-kam.pl
  

       

O jakości można mówić, gdy tym co do nas wraca są nasi Klienci a nie produkty...